ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ติดตามผลการดำเนินงาและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ โดยมี นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ

เวลา 10.30 น. ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ประธานคณะติดตามการดำเนินงานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตา งานว่ากรอบติดตามการดำเนินงานใน ครั้งนี้ เป็นการติดตามงานในพื้นที่เก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาได้เสด็จทรงงานในห้วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 39 จังหวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) ให้กระทรวงมีส่วนร่วมดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี 2554-2556 ที่สอดคล้องกับพระนโยบาย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เวลา 11.30 น. คณะติดตามงาน เดินทางออกจากห้องประชุม ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเสม็ดจวน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแบบเบญจวิถี กิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน

เวลา 13.00 น. คณะติดตามงาน เดินทางออกจากห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแบบเบญจวิถี จุดที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม การแสดงของเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด กิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช มะนาว ชะอม การปลูกปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงปลากินพืช ปลาดุก (ในบ่อดิน) การปลูกผักเหมียงแซมสะเดา การเลี้ยงหมู่

เขาขนาบน้ำ กระบี่

เวลา 14.00 น. เดินทางถึงศาลาสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านป่าใหม่ คณะติดตามสรุปผลการติดตามโครงการและข้อสั่งการ

เวลา 15.00 น. เดินทางไปสนามบินจังหวัดกระบี่ เพื่อเดินทางกลับ

ที่มา ข่าวทั่วไปจังหวัดกระบี่