เที่ยวหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่

ค้นหาที่พักที่คุณสนใจในกระบี่

Booking.com

โครงการสายใยรักฯ

Tags
November 08
09:06 2013

ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ติดตามผลการดำเนินงาและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ โดยมี นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ

เวลา 10.30 น. ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ประธานคณะติดตามการดำเนินงานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตา งานว่ากรอบติดตามการดำเนินงานใน ครั้งนี้ เป็นการติดตามงานในพื้นที่เก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาได้เสด็จทรงงานในห้วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 39 จังหวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) ให้กระทรวงมีส่วนร่วมดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี 2554-2556 ที่สอดคล้องกับพระนโยบาย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เวลา 11.30 น. คณะติดตามงาน เดินทางออกจากห้องประชุม ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเสม็ดจวน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแบบเบญจวิถี กิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน

เวลา 13.00 น. คณะติดตามงาน เดินทางออกจากห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแบบเบญจวิถี จุดที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม การแสดงของเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด กิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช มะนาว ชะอม การปลูกปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงปลากินพืช ปลาดุก (ในบ่อดิน) การปลูกผักเหมียงแซมสะเดา การเลี้ยงหมู่

เขาขนาบน้ำ กระบี่

เวลา 14.00 น. เดินทางถึงศาลาสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านป่าใหม่ คณะติดตามสรุปผลการติดตามโครงการและข้อสั่งการ

เวลา 15.00 น. เดินทางไปสนามบินจังหวัดกระบี่ เพื่อเดินทางกลับ

ที่มา ข่าวทั่วไปจังหวัดกระบี่

Share

About Author

เด็กกระบี่

เด็กกระบี่