อบต.เขาคราม ต้องการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556 นี้เป็นต้นไป จนถึง 20 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดคือ

อบต.เขาคราม ต้องการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

โดยคุณสมบัติทั่วไป ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 และไม่เป็นโรคที่ทำให้ไร้ความสามารถในการทำงาน

ดูรายละเอียดที่ ตำแหน่งงาน อบต.เขาคราม