จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ฯ ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ ตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ของผู้แทนพระองค์ฯ ร.อ.ไพบูลย์ สุเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ขงกองงานพระวรชายาฯ กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีกรอบติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เก่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาได้เสด็จทรงงานในห้วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 39 จังหวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) ให้กระทรวงมีส่วนร่วมดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี 2554-2556 ที่สอดคล้องกับพระนโยบาย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งแต่ ปี 2550-2556 ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กองงานพระวรชายา ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานในการจัดตั้งกลุ่มทุกจังหวัด และใช้ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและบูรณาภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

การติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม มีจำนวน 7 จุด ประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนม สุขอนามัยในครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขภาพจังหวัดกระบี่ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด การเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดในหมู่บ้าน ติดตามเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยเน้นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี , ครอบครัวอบอุ่น บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลดินอุดม (นายวิชาญ-นางสุดารัตน์ ศรีถัด) สาธิตการจัดสานจากเส้นพลาสติก เป็นดอกไม้ และตะกร้า, สาธิตการทำตัวมดจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน, สาธิตการหุงข้าวจากใบเหร็ด

ที่มา ข่าวทั่วไปจังหวัดกระบี่