สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้แก่โรงเรียนในสังกัด 10 แห่งที่ตั้งอยู่บนเกาะต่างๆ เพื่อเกิดความคล่องตัว ขนย้ายนักเรียนไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้เคียง และลำเลียงวัสดุสื่อการเรียน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2556

ที่ลานประติมากรรมปูดำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้แก่โรงเรียนภาครัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในจังหวัดกระบี่ จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะจำ บ้านเกาะปู บ้านติงไหร บ้านเกาะศรีบอยา บ้านเกาะฮั่ง บ้านคลองเตาะ อำเภอเหนือคลอง โรงเรียนบ้านเกาะปอ อำเภอเกาะลันตา โรงเรียนบ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ และบ้านคลองกำ อำเภอเมืองกระบี่

เพื่อใช้ในการขนย้ายนักเรียนไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้เคียง หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาที่จำกัด รวมทั้งการรับ-ส่งสิ่งของ เช่น สมุด หนังสือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อันเนื่องมาจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะ ทำให้มีความยุ่งยากในการว่าจ้างรถเพราะไม่มีรถประจำทาง

นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวว่า การมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการเขตสัญจรที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะในหลายพื้นที่ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความยุ่งยากลำบากในการขนย้ายนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งการไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆ การรับ-ส่งสิ่งของต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

เนื่องจากไม่มีรถประจำทาง ต้องใช้รถรับจ้างในหมู่บ้านซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง และต้องใช้เวลามาก จึงได้มีแนวคิดว่าโรงเรียนควรจะมีรถจักรยานยนต์เป็นของโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้อนุมัติเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมต่อพ่วงข้าง ราคาคันละ 56,180 บาท รวม 10 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 561,800 บาท และทำการส่งมอบรถให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 โรง เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ที่มา manager.co.th