สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เปิดสาขาใหม่ สาขาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โดนนางพรทิพย์ ตัณฑัยย์ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เปิดสาขาใหม่ สาขาอำเภอคลองท่อม เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่

โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2557 เพื่อรองรับการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบจากการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) เข้ากับกองทุนประกันสังคม (มาตรา 40) โดยมีเขตความรับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา

โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้างและลูกจ้าง รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประสานการแพทย์และออกบัตรรับสิทธิ รับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านธนาคารและธนาณัติ จ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านธนาคารและธนาณัติ ตรวจสถานประกอบการและติดตามเร่งรัดหนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการกับประชาชนที่อยู่เขตอำเภอที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง

ในระยะเริ่มแรกเพื่อเป็นการรับรองการเปิดเป็นทางการในปี 2557 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคล่องท่อม จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ณ บ้านเลขที่ 50/7 ม. 9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คล่องท่อม จ.กระบี่ เฉพาะเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 จะให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และจะเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2557 หากท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-663619-23

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่