ที่โรงแรมกระบี่ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555/2556 พร้อมกำหนดวาระเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนคนเก่า หลังจากที่นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ครบวาระลง โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วม ซึ่งได้นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เจ้าของ บ.นำเที่ยวชื่อดัง นั่งนายกสมาคมท่องเที่ยว จ.กระบี่ คนใหม่ แทน อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก หลังหมดวาระแบบไร้เงาคู่แข่ง

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนเป็นกระบวนการ ในการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ มีองค์ความรู้ในการใช้ดุลพินิจเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการดำเนินการวางแผนอย่างมีขั้นตอนที่ยอมรับกัน ซึ่งอาจมีได้หลายแนวทาง การใช้รูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการวางแผนแบบบูรณาการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีแนวคิดสำคัญ คือ คำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นแต่ละช่วงกิจกรรมของแผน

และอาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมพิจารณา 2 ส่วนคือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมยังแยกพิจารณาเป็นกิจกรรมย่อยอีกหลายกิจกรรม ที่จะทำงานประสานกันตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม และมีการส่งต่อไปยังกิจกรรมถัดไปพร้อมกับการเพิ่มคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม ลักษณะของการส่งต่อภาระงานที่ทรงคุณค่ามีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ ซึ่งจะขาดจากกันไม่ได้ แต่หากมีกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าได้น้อย ห่วงโซ่นั้นจะขาดหายไปในที่สุด

ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นั่งนายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่คนใหม่

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากการเลือกตั้งนายกคนใหม่แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรภาครัฐ และเอกชนถึงกระบวนการจัดทำแผนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ บนพื้นฐานข้อมูล และยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสม เสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว จัดทำแผนด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคล การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีบูรณาการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือนในครั้งแรก สร้างแรงยึดเหนี่ยว และความภักดีต่อตรายี่ห้อของผู้มาเยือน มีการพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และตรงกับความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ ก็ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Krabi Smart Tourism” โดย ดร.วิทยา สุทฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และจากการเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คนใหม่ แทนคนเก่าที่หมดวาระ โดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เจ้าของธุรกิจ บ.นำเที่ยวศรีสวัสดิ์ทัวร์ เป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่ คนใหม่ เพียงชื่อเดียว นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ จึงได้รับการรับรองในที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คนใหม่ โดยมีวาระ 2 ปี

ที่มา http://manager.co.th