เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเล อันดามัน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึง ความก้าวหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัด กระบี่ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอร่างกฏหมายในภาพรวมอยู่เพราะมหาวิทยาลัย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินการ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ คน ซึ่งจะได้ทรงกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนห้าคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

ความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างและขยายโอกาสในการศึกษาวิจัยระดับสูง ให้แก่ประชากรในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน จะได้ช่วยกระตุ้น และเร่งรัดการสะสมทุนมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับการเติบโตทาง เศรษฐกิจและ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน สถาบันอุดมศึกษานี้ จะเน้นหนักอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในด้านทรัพยากรธรรมชาติพื้น ถิ่นทั้งบนดินและทางทะเล ซึ่งยังสามารถค้นคว้าและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติได้อีกมาก สถาบันอุดมศึกษานี้ จะเป็นต้นแบบของการจัดการอุดมศึกษาเป็นสากล และเป็นต้นแบบของการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับประชาชน ตามเจตนารมณ์ของประชาคมพื้นถิ่นชายฝั่งอันดามัน