งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2556

จังหวัดกระบี่ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2556 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น. โดยนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายวัฒนะ เริงสมุทร ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ครั้งที่23 ประจำปี 2556 ณ.ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2556 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณลานปูดำ ริมแม่น้ำกระบี่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ และในบางเขตจะมีงานรื่นเริงตามท้องถิ่น (ที่คลองม่วง กระบี่ อาจจะไม่มีจัดที่ชายหาด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการต้อนรับปีการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งปี ของจังหวัดกระบี่

กระบี่ รณรงค์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บนไหล่ทาง กระบี่โรแมนติก

รวมทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาวกระบี่ ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาของจังหวัดเป็นฐานในการสร้างรายได้ของจังหวัด นอกเหนือจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยมีกิจกรรมหลัก จำนวน 10 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย เมืองแห่งสุขภาพ รักษ์อ่าวลึก,ลานตา ลันตา, เมืองศิลปิน, เมืองแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม, สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว อิ่มหนำสำราญ อาหารอร่อย, ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชุมชนสีเขียว และห้องรับแขกเมือง

การจัดงานยึดหลักการตามปฏิญญาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตใจบริการ ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอาคันตุกะกิจกรรมในแต่ละวัน ประกอบด้วยวันที่ 1 พฤศจิกายน 255 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมือง พิธีปล่อยปลาและพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณทุ่นลอยลานปูดำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่