สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556 โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการประชุมโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ OTOP นำผลิตภัณฑ์เด่นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

รัฐบาลมีนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีวิธีการดำเนินงานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การคัดสรรฯจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ (ประเภทละ 1 ผลิตภัณฑ์)

OTOP เด่นจังหวัดกระบี่

  • ประเภทอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ กาแฟ
  • ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องประดับมุก ลูกปัด ผ้าบาติก
  • ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ได้แก่ เรือหัวโทงจำลอง มีดพร้า รูปแกะสลักหนังตะลุง

เรือหัวโทงจำลอง ที่บ้านเกาะกลาง

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556 ได้มีมติให้นำผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดกระบี่ ปี 2556ที่ติดระดับ 3-5 ดาวทุกชนิดนำมาให้คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ.ห้องปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ต่อไป

ที่มา : ชุมชนกระบี่ / หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่