วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ จังหวัดกระบี่

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง ได้ ดำเนินการจัดโครงการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ และจัดให้มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมประสานการนำแผนพัฒนาการ เมืองสู่การปฏิบัติ (ภาคใต้) ซึ่งในวันดังกล่าวที่ประชุมได้ลงมติให้ จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องของภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติในวันนี้

คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ จังหวัดกระบี่ จึงได้จัดเวทีสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคี ต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

โดยมีพลโทนิวัติ บูรณะกุล ประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและเป้าหมายของการ บูรณาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 200 คน จากกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จำนวน 40 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มสภาพัฒนาการชุมชน สภาองค์กรชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 20 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์สภาพัฒนาการเมืองกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน จังหวัดกระบี่ เพื่อการรวมตัวกันมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของภาคประชา สังคม ภาครัฐ และภาควิชาการของจังหวัดกระบี่ในด้านการพัฒนาการเมือง เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองจังหวัดกระบี่เข้าถึงสิทธิและยกระดับการเมืองภาคพลเมือง

ที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่