แนวโน้มราคายางพารายังคงอยู่ในระดับสูงสาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังขยายตัว โดยข่าวจากจังหวัดกระบี่รายงานว่า นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ได้รายงานสถานการณ์ยางพาราไตรมาสแรกปี 54 ให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับทราบ

โดยแนวโน้มราคายางพาราส่งออก จะไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของปี 53 โดยปัจจัยบวกที่ทำให้ราคายางพาราในและต่างประเทศทรงตัวในระดับสูง มาจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงขยายตัว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ว่า ปี 54 จะขยายตัว 4.2% และในส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัว 2.2 % ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจ กำลังเติบโต ซึ่งรวมประเทศจีนด้วยจะขยายตัวที่ 6.4%

ทั้งนี้ ความต้องการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์คาดว่าจะยังคง เพิ่มขึ้น ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน อเมริกา อินเดีย รัสเซีย ตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนยางพารา คาดว่าจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมัน ทำให้ราคายางพาราจะไม่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคายางสังเคราะห์

สำหรับผลผลิตยางพาราในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ คาดว่าจะลดลงในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางพาราเริ่มผลัดใบเพราะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง แต่ความต้องการใช้ยางพาราในการผลิตยางล้อ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ จะยังคงเพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวสวนยางพารา ควรจะได้เริ่มสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้านราคาโดยการจัดตั้งกองทุนรักษา เสถียรภาพราคายางพารา เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยเมื่อราคาตกต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่เกษตรกรควรได้รับ

ส่วนปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มของผลผลิตยางพาราอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราการ เพิ่มของการใช้ยางพารา ส่งผลให้มีการนำสต๊อกยางพาราออกมาใช้ โดยผลผลิตยางพาราปีที่แล้วอยู่ที่ 9.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% ขณะที่ปริมาณการใช้ยางพาราเฉลี่ย 9.88 ล้านตัน เพิ่ม 7.6 % ส่วนสต๊อกยางพาราลดเหลือ 1.13 ล้านตัน เนื่องจากเกิดความแห้งแล้งต่อเนื่องในปีที่แล้วจากต้นปีถึงไตรมาสที่ 3