พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ มีบริเวณริมฝั่งทะเลในพื้นที่ของจังหวัดรวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา โดยมีเนื้อที่ประมาณ 221,900 ไร่

พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดกระบี่นั้น เมื่อปี พ.ศ.2552 มีเนื้อที่ป่าคงเหลือประมาณ 609,700 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.32 ของเนื้อที่จังหวัด (ที่มาจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Land sat – 5 TM มาตราส่วน 1:50,000 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พื้นที่ป่าสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด สาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าของจังหวัดลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้อย่างรุนแรง และปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประชากรที่เกิดในจังหวัดและประชากรที่มีการย้ายถิ่นฐานจากที่อื่น ทำให้มีความต้องการที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วย

ไปทะเลแหวก อ่าวนาง เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลกระบี่

ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่เอง จะมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของจังหวัดกระบี่

เที่ยวอ่าวลึก กระบี่

จังหวัดกระบี่มีภูเขาน้อยใหญ่จำนวนมาก มีลักษณะสลับซับซ้อนจำนวนประมาณ 257 ลูก ภูเขาส่วนมากจะเป็นเขาหินปูน โพรงถ้ำ หินงอกหินย้อยสวยงาม ยอดเขาพนมเบญจาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเขาพนม เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองปกาสัย

เที่ยวอ่าวลึก กระบี่

สัตว์ป่าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ–บางคราม ปัจจุบันมีการสำรวจพบค่างแว่นดำถิ่นใต้ ค่างดำ ลิงกัง ลิงเสนชนิดธรรมดา พญากระรอกเหลือง กระรอกสามสี หมาใน หมีหมา อีเห็นหน้าขาว หมีขอ เสือไฟ เก้ง กระจง เลียงผา กระจงควาย แมวลายหินอ่อน และอีเห็นน้ำ

หาดคลองม่วงกำลังมาแรง

นอกจากนั้นยังมีสัตว์จำนวนมาก ประมาณ 308 ชนิด มากกว่าบริเวณอื่นๆ ของประเทศไทย นกที่สำคัญและค้นพบ คือ นกแต้วแร้วท้องดำ (Gurney’s Pitta , Pitta gurneyi) มีเฉพาะในจังหวัดกระบี่เท่านั้น