ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ จัดโครงการขี่จักรยานไปเกี่ยวข้าวที่บ้านเกาะกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า

ตามที่ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ และกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อทุกปี และในปี 2554 นี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 ซึ่งได้จัดทำเป็นโครงการ ขี่จักรยานไปเกี่ยวข้าวที่บ้านเกาะกลางขึ้น

เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน และลดมลภาวะจากควันพิษ นอกจากการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมจะจัดให้มีการแสดงของลูกหลานกลุ่มชาวนา

การสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าวของกลุ่มแม่บ้าน และการลงแขกเกี่ยวข้าวกับกลุ่มชาวนา โดยกลุ่มชาวนามีรถจักรยานไว้บริการแก่ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำรถจักรยานส่วนตัวไปร่วมโครงการหรือบริจาคได้ เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.